” Đoàn Khoa là ngôi nhà thứ hai, giúp mình trưởng thành hơn. “