” Tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc và thẳng thắng.  “