” Một phút có 60 giây chứ mấy, sống là phải cháy hết mình! “