Đoàn – Hội kịp thời giúp đỡ sinh viên tháo gỡ các khó khăn trong đời sống và học tập.