Đoàn – Hội là tổ chức định hướng các kỹ năng, thái độ, kiến thức mà sinh viên cần phải rèn luyện trong suốt thời gian học tập tại trường.